Onze algemene reisvoorwaarden

1. Reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Alle afspraken, nevenafspraken en bijzondere wensen moeten op schrift worden gesteld en zijn alleen dan geldig als zij door ons schriftelijk bevestigd worden.
 2. Telefonische reserveringen zijn alleen dan geldig als zij binnen 7 dagen schriftelijk bij ons ingediend worden.
 3. Als onze bevestiging van de reis afwijkt van de reisaanmelding moet deze wijziging binnen 10 dagen schriftelijk door de reiziger bevestigd worden.

2. Betaling van de reissom

Na het toesturen van de aanmelding dient ook een aanbetaling plaats te vinden. De hoogte van de aanbetaling wordt in onze reisbevestiging vastgelegd. Het resterende bedrag moet tot 6 weken voor aanvang van de reis worden betaald. Last-minute-boekingen moeten direkt worden betaald.

3. Onze dienstverleningen

De in de overeenkomst bepaalde dienstverleningen wordt vastgelegd en beschreven in de door ons uigegeven communicatiemiddelen (Internet,folders, catalogi) en de reisbescheiden (reisaanmelding resp. -bevestiging).

4. Prijswijzigingen

Zouden de prijzen van de dienstverlener na afsluiten van de overeenkomst onvoorzien en aantoonbaar verhoogd worden, dan kunnen wij een prijsverhoging tot 5% van de gehele reissom vragen. Bij een prijsverhoging vier maanden na afsluiten van de overeenkomst van meer dan 5% van de gehele reissom kan de reiziger zonder kosten de overeenkomst annuleren.

5. Wijziging van de dienstverlening

Veranderingen of afwijkingen van sommige dienstverleningen die overeengekomen is in de reisovereenkomst, en die na afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk is geworden, zijn alleen toegestaan als van de dienstverlener mag worden verwacht dat hij deze niet willens en wetens verzwegen/achtergehouden heeft. Deze veranderingen mogen niet aanzienlijk zijn en het karakter van de geboekte reis niet beinvloeden.

6. Annuleringen

Als de reiziger de reis annuleert is deze verplicht de volgende kosten per reiziger te betalen:

tot42 dagen voor begin van de reis€ 30,-
van41e tot en met 30e dag€ 60,-
van29e tot en met 22e dag 15 % van de reissom
van21e tot en met 15e dag 25 % van de reissom
van14e tot en met  7e dag 40 % van de reissom
van 6e tot en met  3e dag 50 % van de reissom
van 2e tot voor reisbegin100 % van de reissom

Doorslaggevend voor de verschillende termijnen is het moment binnenkomen van de annulering. De annulering moet altijd schriftelijk gebeuren.

7. Veranderingen op verzoek van de reiziger

Als de reiziger na het sluiten van het contract veranderingen of omboekingen ten uitvoer wil laten komen, dan mag de reisorganisator administratiekosten ter hoogte van Ä 30,00 vragen.

8. Annuleren van de overeenkomst

Als de reis ten gevolge van omstandigheden die in de privesfeer van reiziger liggen (bijvoorbeeld ziekte) moet worden afgebroken/geannuleerd, dan is de reisorganisator verplicht de dienstverlener de bespaarde kosten te vergoeden. Dit geldt niet als het gaat om onbeduidende/te verwaarlozen dienst of een vergoeding die door wettelijke bepalingen of van overheidswege niet is toegestaan.

9. Terugtreden/annuleren ten gevolge van overmacht

 1. Bij verzwarende omstandigheden, gevaar of nadelen ,die aanzienlijk zijn, door niet van te voren te voorspelende omstandigheden zoals oorlog, binnenlandse onrusten, epidemieen, soevereine bepalingen (sluiten van de grenzen, intrekken van landingsrechten), natuurrampen, averij, verwoesting van onderkomens, of soortgelijke gevallen zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te annuleren.
 2. In het geval van een annulering kan de reisorganisator voor reeds geleverde of nog te leveren dienstverleningen een naar het burgerlijk wetboek van strafrecht vastgelegde vergoeding eisen.
 3. De reisorganisator is in het geval van annulering verplicht tot het retourneren vam betalingen als dit in de overeenkomst is vastgelegd. Ten minste moet hij maatregelen nemen om tot annulering van de overeenkomst te komen.
 4. Bijkomende kosten voor het retourneren van betalingen, die in de overeenkomst zijn opgenomen, dragen beide partijen elk voor de helft, de verdere bijkomende kosten dient de reiziger zelf te dragen.

10. Waarborg/garantie en hulp en bijstand

 1. Zijn de diensten niet volgens de overeenkomst, dan kan de reiziger hulp en bijstand verlangen als deze kosten niet buitensporig/buiten proportie zijn. Er wordt hulp geboden om tekortkomingen te verhelpen resp. een gelijkwaardige schadeloosstelling aan te bieden.
 2. De reiziger kan een verlaging van de reissom verlangen als hij een of meerdere klachten bij de reisleider of als deze niet aanwezig is bij de reisorganisator direct meldt. Behalve als aanzienlijke moeilijkheden de klacht tegenover de reisorganisator bemoeilijken.Als de reiziger door eigen schuld geen melding maakt van de klacht dan heeft hij geen recht op korting op de reissom.
 3. Als de reis niet zonder klachten verloopt en de reisorganisator niet binnen een redelijke, door de reiziger aangegeven termijn, voor een oplossing zorgt dan kan de reiziger ook zelfs voor een oplossing zorgen en vergoeding voor gemaakte kosten verlangen. Het stellen van een termijn is niet nodig als de reisorganisator hulp weigert of de reiziger er een gegrond belang bij een directe oplossing heeft.
 4. Wordt de reis door een gebrek aanzienlijk belemmerd dan kan de reiziger verlangen dat binnen een bepaalde termijn dit gebrek verholpen wordt. Als naar verloop van deze termijn geen oplossing is gevonden kan de reiziger de reisovereenkomst opzeggen. Het vastleggen van een termijn is overbodig als het vinden van een oplossing onmogelijk is, geweigerd wordt of in het belang van de reiziger een onmiddellijk opzeggen van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Hetzelfde geldt voor de reiziger die ten gevolge van een gebrek de reis op grond van een belangrijke en voor de reisorganisator herkenbare reden mag opzeggen.
 5. Bij een gerechtvaardigde annulering kan de reisorganisator voor reeds geleverde of voor het beeindigen van de reis nog te leveren dienstverleningen een vergoeding eisen. Om deze vergoeding te berekenen moet de waarde van de geleverde dienstverlening als ook de gehele reissom en de waarde van de contractueel overeengekomen dienstverleningen ten grondslag gelegd worden. Dit is niet van toepassing als de geleverden of nog te leveren dienstverleningen voor de reiziger niet van belang zijn. De reisorganisator heeft de nodige maatregelen te nemen die ten gevolge van de annulering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Is het retourneren van de betaling onderdeel van de overeenkomst zo heeft de reisorganisator hiervoor als ook voor de extra kosten zorg te dragen.
 6. Berust de tekortkoming op een feit dat de reisorganisator te verdedigen heeft, dan kan de reiziger tevens ook schadevergoeding eisen.

11. Verplichting van de reiziger tot medewerking

De reiziger is verplicht zijn medewerking te verlenen om eventuele schade zo gering mogelijk te houden.

12. Beperkte aansprakelijkheid

 1. De overeengekomen aansprakelijkheid is beperkt tot drie keer de reissom.
  1. zover de schade van de reiziger noch opzettelijk noch door grove nalatigheid tot stand is gekomen of
  2. als de reisorganisator alleen door schuld van de dienstverlener verantwoordelijk is voor de schade die voor de reiziger is ontstaan.
 2. Als voor een dienstverlener wettelijke verplichtingen gelden bij het leveren van een dienstverlening waardoor alleen onder bepaalde omstandigheden of beperkingen de reiziger recht heeft op een schadevergoeding dan kan de reisorganisator zich tegenover de reiziger op deze bepaling beroepen.
 3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor gebreken of niet uitgevoerde dienstverleningen als deze optreden bij diensten die volgens de reisomschrijving uitdrukkelijk door derden uitgevoerd zullen worden. Dit geld in het bijzonder voor het aanvullende programma tijdens het verloop van de reis. Hiervan onaangetast blijven onze verplichtingen als bemiddelaar.
 4. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit ongeoorloofd handelen blijft onverminderd van kracht.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid en verjaring

 1. Eisen vanwege gebrekkige dienstverlening, onmogelijkheden achteraf en niet nagekomen nevendiensten heeft de reiziger binnen een maand na het in de overeenkomst vastgelegde einde van de reis tegenover de reisorganisator geldend te maken. Na verloop van deze termijn kunnen eisen alleen geldend gemaakt worden als de reiziger de genoemde termijn buiten zijn schuld niet kon nakomen.
 2. Eisen van de reiziger vanwege gebrekkige dienstverlening, onmogelijkheden achteraf en niet nagekomen nevendienstverleningen verjaren zes maanden na het in de overeenkomst vastgelegde einde van de reis.
 3. Maakt de reiziger zijn eis/en binnen een maand na het in de overeenkomst vastgelegde einde van de reis geldend, dan is de verjaring zo lang opgeschort tot dat de dienstverlener zijn aansprakelijkheid schriftelijk afwijst.

14. Passpoort-, visa- en gezondheidsvoorschriften

Als de reiziger zich niet aan de bovengenoemde voorschriften van een land houdt en de reiziger dardoor niet aan de reis kan deelnemen so kan de reisorganisator de reiziger de bijkomende kosten berekenen.

15. Bevoegde gerechtsbank

De bevoegde gerechtsbank is Euskirchen/Dtsl.
Organisator: ars-vivendi-golftravel GmbH, Burg Zievel , D - 53894 Mechernich

17. Ongeldigheid van afzonderlijke bepaling

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen betekent principieel niet de ongeldigheid van de overeenkomst in zijn geheel.

Fairplay Golfhotel, AndalusiŽ, Spanje
Golfclub George, Gardenroute, Zuid Afrika